• Lịch đọc số dự kiến cho Quý khách hàng: Nguyễn Văn A
  • Danh Bộ: {{datatracuuds.DANHBO}}
  • Địa Chỉ: {{datatracuuds.DIACHI1}} {{datatracuuds.DIACHI2}}
  • Ngày đọc số dự kiến: {{datatracuuds.NGAYBD}}
  • Đợt đọc số:{{datatracuuds.DOT}} - Kỳ đọc số:{{datatracuuds.KY}} - Năm:{{datatracuuds.NAM}}
  • Nhân viên đọc số: Nguyễn Văn B
  • Số điện thoại nhân viên: 0978075964
Đang phát triển
Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè