Thông tin khách hàng

Danh bộ: {{datatracuuthongtinkh.DanhBo}}
Họ tên: {{datatracuuthongtinkh.KHang}}
Địa chỉ: {{datatracuuthongtinkh.DChi1}} {{datatracuuthongtinkh.DChi2}}
Định mức: {{datatracuuthongtinkh.DMuc}}
Giá biểu: {{datatracuuthongtinkh.GBieu}}
Tổng số nợ(VNĐ): {{totaltienno| currency : "" : 0}}
Kỳ Năm PBVMT (VNĐ) Thuế GTGT (VNĐ) Tiền Nước (VNĐ) Tổng Thanh Toán (VNĐ)
{{irow.KyHD}} {{irow.NamHD}} {{irow.PBVMT}} {{irow.TGTGT}} {{irow.TNuoc}} {{irow.GiaBan| currency : "" : 0}}
Tổng: {{totaltienno| currency : "" : 0}}

Kỳ Năm PBVMT (VNĐ) Thuế GTGT (VNĐ) Tiền Nước (VNĐ) Tổng Thanh Toán (VNĐ) Trạng thái
{{irow.KyHD}} {{irow.NamHD}} {{irow.PBVMT}} {{irow.TGTGT}} {{irow.TNuoc}} {{irow.GiaBan}} {{ nhantrangthai[irow.dathanhtoan?irow.dathanhtoan: 0] }}
Xem biểu đồ sử dụng nước của Quý Khách Hàng
Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè