Thông tin khách hàng

Số hồ sơ: {{datatracuu.SHS}}
Họ tên: {{datatracuu.HoTen}}
Địa chỉ: {{datatracuu.DiaChi}}{{datatracuu.Phuong}} {{datatracuu.Quan}}
Ngày nhận hồ sơ: {{datatracuu.NgayNhan | date:'dd/MM/yyyy'}}
Số điện thoại: {{datatracuu.SoDienthoai}}
Lưu ý: Hồ sơ khách hàng đang ở giai đoạn nào thì bước sẽ hiện màu đỏ

Giai đoạn 1: Tiếp nhận hồ sơ thông tin gắn mới

 • Số hồ sơ: {{datatracuu.SHS}}
 • Họ tên: {{datatracuu.HoTen}}
 • Địa chỉ: {{datatracuu.DiaChi}}{{datatracuu.Phuong}} {{datatracuu.Quan}}
 • Số điện thoại:{{datatracuu.SoDienthoai}}
 • Ngày nhận:{{datatracuu.NgayNhan | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Giấy tờ đi kèm:{{datatracuu.GiayTo1}} {{datatracuu.GiayTo2}}

Giai đoạn 2: Chuyển Khảo sát thiết kế - Xin phép đào đường

 • Số hồ sơ: {{datatracuub2.SHS}}
 • Lần chuyển khảo sát thiết kế: {{datatracuub2.LanChuyenKSTK}}
 • Ngày dự kiến khảo sát: {{datatracuub2.NgayChuyenKSTK | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Lý do chuyển khảo sát thiết kế: {{datatracuub2.LyDoChuyenKSTK}}
 • Lý do bị trở ngại: {{datatracuub2.KetQuaHoso}}

Giai đoạn 3: Lên đợt thi công - Lắp đặt ĐHN

 • Số hồ sơ: {{datatracuub3.SHS}}
 • Họ tên: {{datatracuub3.HoTen}}
 • Địa chỉ: {{datatracuub3.DiaChi}} {{datatracuub3.Phuong}} {{datatracuub3.Quan}}
 • Số điện thoại:{{datatracuub1.SoDienthoai}}
 • Ngày đóng tiền: {{datatracuub3.NgayDongTien | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Số phiếu thu: {{datatracuub3.SoPhieuThu}}
 • Tổng chi phí: {{datatracuub3.TongGiatri}}
 • Cở ĐHN: {{datatracuub3.CoTLK}}

Bước 4: Hoàn công hồ sơ

 • Số hồ sơ: {{datatracuub4.SHS}}
 • Họ tên: {{datatracuub4.HoTen}}
 • Địa chỉ: {{datatracuub4.DiaChi}}{{datatracuub4.Phuong}} {{datatracuub4.Quan}}
 • Số điện thoại:{{datatracuub4.SoDienthoai}}
 • Ngày gắn ĐHN: {{datatracuub4.NGAYGANTLK | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Chỉ số gắn ĐHN: {{datatracuub4.CHISOTLK}}
 • Ngày hoàn công hồ sơ: {{datatracuub4.NGAYHOANCONG}}
Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè