Thông tin khách hàng

Danh bộ: {{datatracuu.DBDONGHONUOC}}
Họ tên: {{datatracuu.TENTHUEBAO}}
Địa chỉ: {{datatracuu.SONHA}} {{datatracuu.MADUONG}} {{datatracuu.MAPHUONG}} {{datatracuu.MAQUAN}}
Định mức: {{datatracuu.DINHMUCSUDUNG}}
Giá biểu: {{datatracuu.GIABIEU}}
Số hợp đồng: {{datatracuu.SOHOPDONG}}
Ngày kiểm định ĐHN: {{datatracuu.NGAYKIEMDINH}}
Cỡ đông hồ nước: {{datatracuu.CODONGHO}}
Ngày lắp đặt ĐHN: {{datatracuu.NGAYLAPDAT|date:'dd/MM/yyyy'}}
Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè